Your browser does not support JavaScript!

 

網站導覽
1 . 學院簡介
      1-1 . 院長簡歷
      1-2 . 系所簡介
      1-3 . 學生基本素養與核心能力
      1-4 . 中程計畫
      1-5 . 聯絡資訊
2 . 學術及教學
      2-1 . 教師論著及研究
      2-2 . 專業倫理
      2-3 . 藝史系課程規劃
      2-4 . 博古所課程規劃
3 . 法規及會議
4 . 出版品
5 . 歷年重點計畫
      5-1 . 106年教學增能計畫
      5-2 . 105文化部計畫
      5-3 . 104教學增能計畫
      5-4 . 103教學增能計畫
      5-5 . 102教學資源整合分享計畫
      5-6 . 101博館專業人才培育計畫
      5-7 . 100雲嘉南教資中心計畫
      5-8 . 99雲嘉南教資中心計畫
      5-9 . 98文博藝史空間改善計畫
      5-10 . 97教育部特色領域計畫
      5-11 . 96教育部特色領域計畫
      5-12 . 95教育部特色領域計畫
6 . 校慶活動
      6-1 . 106年校慶活動
      6-2 . 105年校慶活動
      6-3 . 104年校慶活動
      6-4 . 103年校慶活動
      6-5 . 102年校慶活動
      6-6 . 101年校慶活動
      6-7 . 100年校慶活動
      6-8 . 99年校慶活動
      6-9 . 98年校慶活動
      6-10 . 97年校慶活動
      6-11 . 96年校慶活動
      6-12 . 95年校慶活動
7 . 臺灣藝術檔案中心
8 . 亞太文化資產研究中心
      8-1 . 設置要點
      8-2 . 研究人員
      8-3 . 歷年活動
            8-3-1 . 105年
            8-3-2 . 104年
            8-3-3 . 103年
            8-3-4 . 102年
            8-3-5 . 101年
            8-3-6 . 100年
            8-3-7 . 106年
9 . 博物館學與古物維護研究所
10 . 藝術史學系(藝術史評與古物研究碩士班)
11 . 校際選課及隨班附讀課程
12 . 校內常用連結與表單
13 . 隱私政策
14 . English